Minulý čas prostý v angličtině

Zcela zásadním gramatickým časem anglického jazyka je minulý čas prostý, anglicky past simple. Pokud se chceme anglicky dobře vyjadřovat a dobře rozumět, je třeba se tedy prostý minulý čas pořádně naučit. Pojďme se podívat, jak a kdy se minulý čas prostý používá, jak se tvoří, a které dovednosti byste měli zvládnout, abyste si mohli říct, že jej skvěle ovládáte.

Použití minulého času prostého

Jednoduše by se dalo říci, že pokud vyprávíme o něčem, co se stalo v minulosti, a děj již netrvá, tedy již se v minulosti stal a také skončil, použijeme minulý čas prostý.

 • I went to school. (Šel jsem do školy.)
 • I played football. (Hrál jsem fotbal.)
 • They completed the course. (Oni dokončili kurz.)

Velmi často se tedy ve větách s minulým časem prostým objevuje nějaké příslovečné určení času směřující právě do minulosti, jako například yesterday, last week, two days ago, last January, before the crisis aj.

 • I went to bed at 10 pm last Sunday. (Šel jsem do postele v 10 minulou neděli.)
 • I didn’t finish my homework before 10 pm yesterday. (Včera jsem nedokončil jsem svůj úkol před 10.) 

Další případ, kdy se minulý čas prostý používá, je situace, kdy chceme vyjádřit několik po sobě jdoucích dějů.

 • I woke up and went to the bathroom. I cleaned my teeth and went to the kitchen. I made a breakfast, ate it and went to work. (Vzbudil jsem se a šel jsem do koupelny. Vyčistil jsem si zuby a šel do kuchyně. Udělal jsem snídani, snedl ji a šel jsem do práce.)

Dalším případem použití minulého času prostého je vyjádření něčeho, co jsme obvykle nebo opakovaně dělali.

 • I saw her three times a year. (Viděl jsem ji třikrát ročně.)
 • We often went to the pool. (Často jsme chodili do bazénu.)

ČTĚTE TAKÉ: Předpřítomný čas prostý v anglickém jazyce

Forma minulého času prostého

Abychom vytvořili minulý čas prostý, musím si u každého slovesa uvědomovat, zda se jedná o pravidelné sloveso, nebo nepravidelné sloveso. U tohoto faktu bohužel není jiná cesta, než se o každém slovese naučit, zda patří do skupiny sloves pravidelných, nebo do skupiny sloves nepravidelných. K tomu nám často velmi dobře poslouží tabulka nepravidelných sloves.

Minulý čas prostý slovesa být

Výjimku tvoří minulý čas slovesa be (být) – toto sloveso má zcela jinou gramatiku pro minulý čas prostý.

1. Pozitivní tvrzení v minulém čase prostém (positive statement)

Pozitivní tvrzení v minulém čase prostém vytvoříte tak, že za podmět vložíte sloveso ve tvaru minulého času prostého. Podívejte se, o co jde.

Pravidelná slovesa

Pravidelná slovesa tvoří svůj tvar užívaný v minulém čase prostém přidáním koncovky
-ed k infinitivu, končí-li infinitiv slovesa pravopisně na -e, přidáváme pouze koncovku -d, u některých sloves ještě pravopisně “změkčujeme” y na i a poté přidáme koncovku, u některých sloves, pokud infinitiv končí na souhlásku-samohlásku-souhlásku, musíme pravopisně zdvojit poslední souhlásku:

work worked
ask asked
stay stayed
open opened
close closed
study studied
stop stopped
rob robbed
 • I worked in a bank two years ago. (Pracovala jsem v bance před dvěma lety.)
 • She asked me a question. (Položila mi otázku.)
 • They stayed there for 2 years. (Zůstali tam 2 roky.)
 • She opened the window. (Otevřela okno.)
 • You closed the door. (Zavřel jsi dveře.)
 • She studied in Prague. (Studovala v Praze.)
 • They stopped the car. (Zastavili auto.)
 • The gang robbed a bank. (Gang vyraboval banku.)

Výslovnost koncovky -ed/-d

Existují tři způsoby správného vyslovování koncovky -ed/-d:

A) po znělých souhláskách a samohláskách vyslovujeme koncovku jako /d/, například:

close closed /klouzd/
behave behaved /bihejvd/
discover discovered /diskavrd/

B) po neznělých souhláskách vyslovujeme koncovku jako /t/, například:

thank thanked /thenkt/
miss missed /mist/
hope hoped /houpt/

C) po samohláskách t a d vyslovujeme koncovku /yd/, například:

invent invented /inventyd/
suggest suggested /sadžestyd/
want wanted /wontyd/

Nepravidelná slovesa

U nepravidelných sloves je třeba pro pozitivní tvrzení v minulém čase prostém znát správný nepravidelný tvar slovesa – těch je asi 280, ale těch nejvíce používaných je jen asi 80. K tomu nám pomůže tabulka nepravidelných sloves. Několik příkladů zde:

go went /went/
do did /did/
bring brought /brót/
drink drank /drenk/
wear wore /wor/
win won /wan/

2. Negativní tvrzení v minulém čase prostém (negative statement)

Negativní tvrzení v minulém čase prostém se vytvoří tak, že za podmět vložíte pomocné sloveso did, záporku not a infinitiv slovesa. Tento vzorec je stejný pro všechny osoby jednotného i množného čísla. (Tvoření negativního tvrzení v minulém čase prostém je analogické tvoření negativního tvrzení v přítomném čase prostém.) Pomocné sloveso a záporku je možné (a velmi často se to dělá) stáhnout do staženého tvaru didn’t.

Osoba Tvar slovesa
I, you, he, she, it, we, you, they didn’t come

Příklad negativního tvrzení v minulém čase prostém.

I didn’t study yesterday. Včera jsem nepracoval/a.
You didn’t see it. Neviděl/a jsi to.
He didn’t come. Nepřišel.
She didn’t drink it. Nepila to.
It didn’t eat. (To) Nejedlo.
We didn’t bring it Nepřinesli jsme to.
You didn’t want to come. Nechtěli jste přijít.
They didn’t carry the bags. Nenesli ty tašky.

Časté chyby:

 • They didn’t went. 
  Místo infinitivu je tvar minulého času prostého. Správně: They didn’t go. (Nejeli.)
 • They don’t went.
  Špatně sestavené pomocné sloveso se záporkou – takto se neguje přítomný čas prostý, ne minulý čas prostý. Správně: They didn’t go. (Nejeli.)
 • We don’t go there yesterday.
  Použití přítomného času v situaci, kdy potřebujeme větu zkonstruovat v minulém čase, správně: We didn’t go there yesterday. (Včera jsme tam nejeli.)

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas průběhový v angličtině

3. Otázka v minulém čase prostém (question)

Otázku v minulém čase prostém vytvoříme pomocí pomocného slovesa did, následuje podmět a za podmětem následuje infinitiv slovesa. Před samotnou otázku samozřejmě můžeme vložit tázací zájmena (where, how, why, when, how much…).

Pomocné sloveso podmět infinitiv slovesa
Did I,you, he, she, it, we, you, they study?

Příklady otázek v minulém čase prostém:

 • Did I go there? (Šel jsem tam?)
 • Did you study yesterday? (Studoval/a jsi včera?)
 • Did he bring it? (Přinesl to?)
 • Did she finish her homework? (Dokončila svůj úkol?)
 • Did we see the film? (Viděli jsme ten film?)
 • Did they want to come? (Chtěli přijít?)
 • Where did you live? (Kde jsi bydlel?)
 • How much did it cost? (Kolik to stálo?)
 • Why did you invite her? (Proč jsi ji pozval?)

4. Krátké odpovědi v minulém čase prostém (short answers)

Používáme je při odpovídání na otázky typu ano/ne.

Yes, I/you/he/she/it/we/they did.

Ukázka krátkých odpovědí v minulém čase prostém:

 • A: Did you study yesterday? (Studoval jsi včera?)
  B: Yes, I did. (Ano, studoval.)
  B: No, I didn’t. (Ne, nestudoval.)
 • A: Did she come? (Přišla?)
  B: Yes, she did. (Ano, přišla.)
  B: No, she didn’t. (Ne, nepřišla.)

ČTĚTE TAKÉ: Počitatelná nebo nepočitatelná podstatná jména v angličtině?

Co nám ještě může pomoci pro správné použití minulého času prostého?

S minulým časem prostým se typicky často pojí příslovečná určení času týkajícící se minulosti, například:

 • two years ago (před dvěma lety)
 • an hour ago (před hodinou)
 • last night (minulou noc
 • yesterday (včera)
 • at seven o’clock (v sedm hodin)
 • last week (minulý týden)
 • last month (minulý měsíc)
 • last summer (minulé léto)
 • then (tehdy)
 • from 8 am to 4 pm (od osmi do 4)
 • on Tuesday (v úterý
 • in 2015 (v roce 2015)
 • before the crisis (před krizí)
 • When …? (Kdy…?)

Příklady:

 • Two years ago I went to Italy. (Před dvěma lety jsem jel do Itálie.)
 • I finished my work an hour ago. (Dokončil jsem svou práci před hodinou.)
 • She didn’t bring the boxes last night. (Nepřinesla ty krabice minulou noc.)
 • They didn’t come yesterday. (Včera nepřišli.)
 • I woke up at seven o’clock. (Vzbudil jsem se v 7 hodin.)
 • Last week we saw a film. (Minulý týden jsem viděl film.)
 • I didn’t hear him then. (Tehdy jsem ho neslyšel.)
 • I became rich before the crisis. (Stal jsem se bohatým před krizí.)
 • When did you get the lunch? (Kdy jsi dostal ten oběd?)

Umíte to s minulým časem prostým?

 • Dokážu rozeznat a správně používat pravidelná slovesa a nepravidelná slovesa v minulém čase prostém
 • Umím popsat, co jsem dělal včera, od rána do večera, v pracovní den.
 • Umím popsat, co jsem dělal včera, od rána do večera, v den pracovního klidu, třeba o víkendu.
 • Umím anglicky říct, co jsem kdy dělal, třeba minulý rok o prázdninách, když jsem byl malý.
 • Umím říct, co jsem měl rád jako dítě nebo když jsem byl mladší.
 • Umím popsat například svou minulou oslavu narozenin, své loňské Vánoce, Velikonoce.
 • Umím říct, co jsem včera nebo jindy v minulosti nedělal.
 • Vše výše zmíněné umím říci i o jiných osobách.
 • Umím se druhých zeptat, co včera nebo jindy v minulosti dělali.
 • Umím se na to zeptat i sám sebe.
Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika, Novinky a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *