Jazykové úrovně a Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

urovne-cizich-jazykuSpolečný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) neboli Common European Framework of Reference for Languages je dokument vytvořený Evropskou Unií pro účely srovnávání dosažené úrovně cizího jazyka, ať už se jedná o angličtinu, nebo jiný cizí jazyk.

Pokud se jedná o znalosti cizích jazyků ve vztahu k dosažené úrovni, často si klademe následující otázky:

 • Jaké úrovně jazyka dle SERR existují?
 • Jakou úroveň jazyka mám já?
 • Jakou jazykovou úroveň má například maturita z angličtiny?

SERR rozděluje dosažené jazykové úrovně na šest úrovní: A1-A2-B1-B2-C1-C2; od nejnižší úrovně A1 do nejvyšší úrovně C2, přičemž v každé úrovni jsou hodnoceny všechny čtyři základní jazykové dovednosti: poslech, čtení, mluvení a psaní.

Pro zjištění Vaší jazykové úrovně si přečtěte definice pro jednotlivé úrovně v dané jazykové dovednosti a sami sobě si odpovězte, zda to dokážete. Pokud ano, a chcete se stát na Vaší úroveň jazyka držitelem osvědčení, jsou tu pro Vás jazykové certifikáty. Pokud máte např. úspěšně složenou maturitu z angličtiny, od roku 2011 by se měla Vaše jazyková úroveň pohybovat v rozmezí úrovní A2 až B2, nejčastěji kolem úrovně B1 dle SERR.

 


Co znamenají jednotlivé jazykové úrovně? Co si pod těmito definicemi představit?

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1
(začátečník):

Poslech na úrovni A1: “Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.”

Čtení na úrovni A1: “Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.”

Mluvení na úrovni A1: “Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.”

Psaní na úrovni A1: “Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.”

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A2
(pokročilý začátečník):

Poslech na úrovni A2: “Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující sek oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.”

Čtení na úrovni A2: “Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení na úrovni A2: “Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet. Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.”

Psaní na úrovni A2: “Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.”

Vybrané certifikáty pro anglický jazyk na úrovních cca A1-A2:

 • KET a jiné Cambridge English certifikáty
 • IELTS
 • TOEIC
 • City & Guilds
 • JETSET ESOL
 • TELC

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ B1
(středně pokročilý):

Poslech na úrovni B1: “Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o
běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.”

Čtení na úrovni B1: “Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.”

Mluvení na úrovni B1: “Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.”

Psaní na úrovni B1: “Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.”

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ B2
(vyšší pokročilost):

Poslech na úrovni B2: “Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i
složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.”

Čtení na úrovni B2: “Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.”

Mluvení na úrovni B2: “Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat obhajovat své názory. Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.”

Psaní na úrovni B2: “Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat
souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.”

Vybrané certifikáty pro angličtinu odpovídající úrovním cca B1-B2:

 • Státní maturita z angličtiny – základní úroveň (odpovídá úrovni B1)
 • PET a jiné Cambridge English certifikáty (PET odpovídá jazykové úrovni B1)
 • First Certificate in English (FCE) a jiné Cambridge English certifikáty
  (FCE odpovídá jazykové úrovni B2)
 • IELTS
 • Státní maturita z angličtiny – vyšší úroveň (odpovídá úrovni B2)
 • City and Guilds
 • Státní jazyková zkouška základní
 • ÚJOP
 • JASPEX
 • TOEFL
 • TOEIC
 • JETSET ESOL
 • TELC
 • PEARSON

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ C1
(pokročilost – profesní rovina):

Poslech na úrovni C1: “Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.”

Čtení na úrovni C1: “Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.”

Mluvení na úrovni C1: “Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.”

Psaní na úrovni C1: “Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.”

ÚROVEŇ C2
(profesionál, blížící se rodilému mluvčímu):

Poslech na úrovni C2: “Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle.”

Čtení na úrovni C2: “Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatur.”

Mluvení na úrovni C2: “Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.”

Psaní na úrovni C2: “Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.”

Vybrané jazykové certifikáty z angličtiny odpovídající jazykovým úrovním cca C1-C2:

 • Certificate in Advanced English a další Cambridge English certifikáty
 • Certificate of Proficiency in English a další Cambridge English certifikáty
 • IELTS
 • TOEFL
 • TOEIC
 • City and Guilds
 • Pearson
 • JETSET ESOL
 • TELC
 • JASPEX
 • Státní jazyková zkouška všeobecná
 • Státní jazyková zkouška speciální
 • Bakalářská a magisterská zkouška ve studijním oboru cizí jazyk

Odborné zdroje: Europass

Příspěvek byl publikován v rubrice Certifikáty AJ a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

13 komentářů u “Jazykové úrovně a Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

 1. Dobrý den, mám maturitu z angličtiny z roku 1999, jaké úrovni to v současné době odpovídá? Pokud je součástí absolutoria na VOŠ zkouška z angličtiny, jedná se o vyšší úroveň než maturitní zkouška? Děkuji za odpověď.

 2. Dobry den,
  mam certifikat ze City &Guilds delany v Anglii level 1 a level 2. Je tento certifikat uznavany v Ceske republice? Jaka to je uroven v Cesku? Musim si stejne znovu udelat zkousku FCE a CAE abych dolozila svou uroven anglictiny?

  Dekuji
  Jana

 3. Dobrý den,
  když budu mít FCE, tak nemusím dělat maturitu z aj nebo se to nepočítá? Je to jako bych tu maturitu měla?

  • Zuzano, od rok 2016 by Vám mělo být FCE uznáno a maturitu z angličtiny tak budete mít vyřízenou 🙂

 4. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký výsledek maturitní zkoušky odpovídá úrovni B2 referenčního rámce? Děkuji

 5. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jaký výsledek maturitní zkoušky odpovídá úrovni B2 podle referenční rámce (zároveň také úrovni 6 u IELTS)?
  Děkuji za odpověď.

 6. Dobry den,

  Chci se zeptat kdyz mam dva certifikaty z anglickeho jazyka Level 2 Adult English Literacy a Adult Maths Numecary .

  Jaka je to uroven anglictiny v cesku.

  Dekuji za vysvetleni.

  lada

 7. Ahoj chci se zeptat, když jsem maturovala v roce 2008 z anglickeho jazyka, co je ta za uroveň? dekuju

 8. Dobrý den, chci se zeptat, jestli má cenu dělat certifikát úrovně B1 když mám maturitu z angličtiny. Děkuju za odpověď.

  • Lucko, ano, maturita z AJ je v podstatě certifikát na úroveň B1 (s bodovým hodnocením minimálně nad 60%) a je dobrý zejména pro ČR. Pro mezinárodní uznání dosažené jazykové úrovně je asi vhodnější mít jeden z mezinárodních certifikátů (viz certifikáty zmíněné v článku).

 9. Celkově se mi nápad i provedení stránek velmi líbí, ale nezdá se mi úplně vhodné dělat seznamy certifikátů od hlavičkou dvou úrovní, působí to zbytečně vágní. Navíc jsem si všiml chyby u asi nejvyhledávanějších certifikátů Cambridge – PET odpovídá B1 a FCE B2, nikoliv A2 a B1, jak máte mylně uvedeno.

  • Dobrý den. Děkujeme za komentář.
   Certifikáty řadíme pod hlavičku dvou úrovní, jelikož některé z nich opravdu certifikovat dvě úrovně mohou. Většina certifikátů totiž obsahuje hodnotící škálu, kdy např. u CPE (Certificate of Proficiency in English) za 100% hodnocení získáte úroveň vyšší, tedy zde konkrétně C2, ale za zisk např. 59% hodnocení budete u tohoto certifikátu certifikován úrovní C1.

   To samé platí např. i o státní maturitě z angličtiny. Základní (od r. 2013 jediná) úroveň se ve své podstatě pohybuje mezi úrovněmi A2-B1 dle dosaženého zisku hodnocení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *